Om oss

Låt oss berätta lite om vilka vi är och vad vi gör

Rontgen.world

Dessa sidor du nu besöker utgör en samlad start för att du som söker information om röntgen enkelt ska hitta till den av våra webbplatser som passar just dig. Vår webbstruktur utgörs av flera separata webbplatser där du efter val länkas vidare till den webbplatsen du önskar besöka.

inc.Rontgen.world

Denna webbplats är vår samlingsplats för kunskap, information och vägledning för personal inom en radiologisk enhet, kärlsektion, operationsenhet eller annan vårdprofession som använder röntgengenomlysning vid diverse ingrepp.
Vi redogör mer ingående för diagnostik, behandlingar, metoder, utförande, mm. Detta för att du som profession inom detta gebit ska kunna utvecklas i de olika interventionella metoderna och handhavandet som präglar en hög kvalitativ vårdprocess.
Din egen kunskap. erfarenhet och profession gagnar patientens välbefinnande och säkerhet.
Vårdpersonal som handhar och sköter omvårdnaden om patientkategorier, som genomgått en radiologisk intervention, har förhoppningsvis också stor hjälp av vår information här.

Vårdprocessen

Vi anser att denna webbplats utgör ett mycket viktigt verktyg i vårt vårdarbete där patienten hela tiden befinner sig i centrum. Vår avsikt här är att kunna förmedla information på ett sätt som du som mottagare ska kunna tillägna dig samt ha nytta av i ditt arbete inom vården.

Vi vill här ge information om samt förklara olika moment i en idag oftast mycket komplicerad vårdprocess. Vi försöker presentera informationen på ett sätt där du som mottagare av informationen enkelt uppfattar vad vi vill förmedla.

Vi lägger ner stor vikt på kommunikationen med patienten där bristfällig information samt att inte aktivt lyssna på patienten ofta ger upphov till oklarheter, missförstånd, misstolkningar, oro och konflikter.
Detta stora avsnitt handlar även om kommunikation mellan vårdpersonal och patient samt mellan olika team av vårdpersonal vid multidiciplinära vårdprocesser.

Vårdprocessen är en lång process av kontakter, åtagande, utvärdering och medmänsklighet, mm. där man själv i sin profession har stor möjlighet att  påverka de  faktorer som bidrar till en god vård av patienten.
Vårdvetenskapen kan ge en grund i ens utövande av vården men i slutänden är det den egna personligheten som avgör hur man verkar i sin profession med att  förmedla och utöva en god omvårdnad.

Referenser

I vår funktion som vårdpersonal på en röntgenavdelning samt angioenhet sedan lång tid tillbaka anser vi oss ha bra kompetens för att kunna dela med oss av vår kunskap till dig här.

Den teoretiska informationen vi återger grundar dels på beprövad vetenskap i litteratur samt via webben. Vi återger även information utifrån egna erfarenheter som normalt inte förekommer i diverse kurser och skrifter men som vi anser är relevant för den aktuella texten.
Information i text kan således utgöras av egna kunskaper och åsikter vilket bör värderas som självlärda samt upplevda kunskaper utan bakomliggande vetenskaplig värdering eller förankring i form av studier eller forskning.
Läs mer om [Ansvar och Integritet]

Google översättning

Vi använder oss av Googles tjänst för översätta denna webbplats till de vanligaste förekommande hemspråken i Sverige idag.
Google Translate skapar översättningar mellan ett mycket stort antal olika språk. Googles översättningsprogram kan dock inte leverera helt korrekta grammatiska översättningar vilket är mer märkbart vid översättning av långa textstycken. Detta märks även på översättningen från mindre språk.

Valet att behöva utesluta vår information för medborgare i Sverige, som har svårt för skriven svensk text, gör att vi ändå trotts vissa brister i översättningen från Google använder oss av denna funktion för översättning av text mellan olika språk. Vi anser att trots ”konstiga texta” förstår läsaren av maskinellt översätt språk ändå innebörden och den information vi skriver och vill föra fram så pass bra att detta klart överväger att inte få någon skriven information. Således bättre med information med grammatiska fel än ingen information alls.

Rontgen.com

Under vår huvudwebbplats rontgen.com ligger vår webbplats Röntgen Helsingborg som vi har haft som informationsplats för vårdpersonal, patienter och allmänheten sedan Januari 1998. Åren 1998-2012 ansvarade Röntgenavdelningen på Helsingborgs lasarett för webbplatsen men därefter ligger webbplatsen helt utom lasarettets regi, utveckling och ansvar.
Redan 1999 var vår webbplats i final i Dagens Medicins årliga tävlan om innovativa medicinska webbsajter. Dåtidens sajter på Internet var ljusår ifrån dagens webbteknik som har en funktionalitet som dagens människor svårligen kan klara sig utan i sin vardag.

Teknisk, ekonomiskt och att avsätta tid för denna dagens ”spjutspets” webbteknik har vi ingen möjlighet till utan denna webbplats utgör mer en informativ plats för patienter, allmänheten och vårdpersonal. Genom vår långa erfarenhet av röntgen samt vår engagemang och erfarenhet av nätbaserad information så vågar vi oss nog ändå påstå att du får mycket bra och omfattande information om röntgen här och nu på ett och samma ställe.
Webbplatsen kan inte boka eller ändra bokade tider till dig som patient då vi inte har förutsättningar eller intention för detta då vi koncentrerar vår webbplats för information om röntgenundersökning, hur och varför.
Vill du ändra en bokad tid för en röntgenundersökning är detta bara en telefonsignal bort till din lokala röntgenklinik.
Vi följer dock noga med med i senaste utvecklingen av medicinska webbplatser, innehåll och funktion så än är vår utveckling av våra webbplatser inte avslutade så att vi kan slå oss till ro utan det följer en fortsättning…

Våra webbplatser

Under denna webbplats har vi sedan tidigare våra externa webbplatser för Rådgivning, Förberedelser och Metod som mestadels riktar sig till patienter och allmänhet. Webbplatsen Metod uppdaterar vi nu och ska så småningom implementeras under webbplatsen rontgen.world med annan form och utseende.

Rådgivningen

Denna webbplats har vi haft sedan 2000 och utgör en viktig kontakt med patienter som har frågor eller funderingar om en röntgenundersökning eller ingrepp via röntgens försorg. Genom frågorna här får vi en uppfattning om vilka frågor som generellt önskas svar på av patienter.
Via kommentarsfälten får vi även del av patienternas synpunkter på den svenska sjukvården, kommentarer på andras frågor och svar samt då även vad patienter anser om röntgen och den svenska sjukvården i allmänhet.
Rådgivningen är den webbplats hos oss som rönt störst intresse från allmänheten genom åren.

Som patient har man rätt till förståelig information från sin vårdgivare vilket ofta inte är fallet då informationen ter sig svårförståelig för en lekman. Får man som patient ingen insikt i sin egen vård har man svårligen möjlighet att känna sig delaktig i den egna vården vilket sjukvårdslagen föreskriver ska vara fallet.

Vi läser alla frågor och kommentarer men svarar inte på allt då det ofta återkommer ett stort antal frågor som det redan finns svar på sedan tidigare.

Andra webbplatser

Nedan webbplatser kommer vi allt eftersom att fräscha upp och ha sin startplats under Rontgen.world.

  • Metodbok (pågående)
  • Metodbok för angio
  • Röntgen quiz (klar)
  • Virtuell tour på en röntgenavdelning

© 2023

Translate »